Tuesday, 10 April 2018

Toomas Karmo: Operatsioon "Kodune Koli" ning BOAC reklaamklassik/ Operation "Eastward Ho" and BOAC promo classic

Päripäeva, alates paremast ülemisest nurgast: Tõravere ehk Tartu Observatooriumi peamine riist, 1.5 m spektroskoopiale kohendatud reflektor (fotoallikaks https://kylastuskeskus.to.ee/eng/excursions); minu mõlemad broneetitud ühetoased korterid Tõraveres, laiem laoruumiks, kitsam askeetseks elamiseks (fotoallikateks http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee); 1st Battalion The Royal Welsh 2018.a. õppustel "Exercise Winter Camp", Tapa ümbruses (fotoallikaks https://www.thesun.co.uk/news/5567322/british-troops-take-part-in-massive-training-camp-in-estonia-preparing-for-a-feared-nato-invasion-by-putins-russian-army/); praeguses essees  käsitletud BOAC reklaamklassik, nagu mul hetkel YouTube'is nähtav). Nagu ikkagi blogspot'is, on pakutud pilt hiireklõpsuga suurendatav. - Clockwise, from upper right-hand corner: the Tõravere, i.e., the Tartu Observatory, principal instrument, its 1.5-metre reflector, for spectroscopic observations (photo from https://kylastuskeskus.to.ee/eng/excursions); my two reserved single-room apartments in Tõravere, the larger for use as storage, the smaller for use as ascetic living quarters (photos from http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee); the 1st Battalion The Royal Welsh in the 2018 "Exercise Winter Camp", near Tapa (photo from https://www.thesun.co.uk/news/5567322/british-troops-take-part-in-massive-training-camp-in-estonia-preparing-for-a-feared-nato-invasion-by-putins-russian-army/); the classic BOAC promo which is the theme of this present essay, as I find it at this moment viewable in YouTube. As is normal in blogspot publishing, the image enlarges when mouse-clicked.

Kvaliteedihinnang: - Quality assessment:

Selle viiepallilise skaala kohaselt, mis kehtib praegu Eestis, ja kindlasti ka naaberriikides, ja on tuttav kadunud, mitte tagantjärele leinatud, NSVL-i akadeemilise elu vaatlejatele (siin rakendades neid kergeid, lõtvu, kriteeriume, mida Kmo rakendab oma nõgises fantaseeritud "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimelises sangarliku raadio instituudis" ja oma nõgises fantaseeritud "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevki nimelises sotsialistliku matemaatika instituudis" - kus, fantaasias ette kujutatud kaksikinstituutide lõdva ja vähenõudliku hindamisreeglite kohaselt 1/5 on "eepiline läbikukkukmine", 2/5 "läbikukkumine, mis poli nii katastrofaalne, et eepilusust saavutada", 3/5 on "kehvavõitu läbipääsemine", 4/5 on "hea" ja 5/5 on "eeskujulik": 3/5. Põhjendus: Kmo'l oli piisavalt aega seletada vajalikke punkte sobivas pikkuses, kuid materjal oli paratamatult kergekaaluline. -  On the 5-point scale current in Estonia, and surely in nearby nations, and familiar to observers of the academic arrangements of the late, unlamented, Union of Soviet Socialist Republics (applying the easy and lax standards Kmo deploys in his grubby imaginary "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimeline sangarliku raadio instituut" (the "Alexandr Stepanovitch Popov Institute of Heroic Radio") and his  grubby imaginary "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevski nimeline sotsalitsliku matemaatika instituut" (the "Nicolai Ivanovich Lobachevsky Institute of Socialist Mathematics") - where, on the lax and easy grading philosophy of the twin Institutes, 1/5 is "epic fail", 2/5 is "failure not so disastrous as to be epic", 3/5 is "mediocre pass", 4/5 is "good", and 5/5 is "excellent"): 3/5. Justification: although Kmo had time to develop the necessary points to reasonable length, the points themselves were of necessity rather lightweight.

Variandikroonika: - Revision history:

Kõik kalendrip
äevad-kellaajad variandikroonikas on ära toodud UTC-s. UTC, ehk "Maailmakell", on vana GMT-i, ehk "Greenwich Mean Time"-i, täpsustus. Tarvitusel on ISO ettekirjutatud YYYYMMDDThhmmZ ajastembi formaat (kusjuures YYYY on UTC aasta, MM UTC kuu, DD UTC kuupäev, hh UTC tunniarv, mm UTC minutiarv). UTC praegu jookseb Toronto tsiviilkellast (suvekellast) 4 tundi ette, Tallinna-Tartu tsiviilkellast (suvekellast) 3 tundi taga. - All times in these blog "revision histories" are stated in UTC (Universal Coordinated Time/ Temps Universel Coordoné,  a precisification of the old GMT, or "Greenwich Mean Time"), in the ISO-prescribed YYYYMMDDThhmmZ timestamping format. UTC currently leads Toronto civil time (summer time) by 4 hours and currently lags Tallinn-Tartu civil time (summer time) by 3 hours.
 

 • 20180411T0125Z/variant 2.0.0: Kmo lõpetas oma kondikava ümberkujundamist lihvitud pala näol. Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protkollimata variandid 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, ...   - Kmo finished converting his point-form outline into correct prose. He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, ... .
 • 20180410T2334Z/variant 1.0.0: Kmo suutis blogspoti serverile laadida lühikese pala kondikava. Ta lootis järgmise kahe tunni jooksul seda muuta ümber lühiesseeks korralikkudes lausetes, lisades ka ingliskeelse tõlke.  - Kmo managed to upload the outline of a short essay to the blogspot server. He hoped over the coming two hours to convert this into a short full-sentences essay, adding also an English translation.
****

"Operatsioon Kodune Koli" (inglisk. "Operation 'Eastward Ho!'") on arenenud. Nüüd broneeritud on kaks ühetoalist korerit Tõraveres, OÜ Robinson Halduse vahendusel, vaid mõnisada meetrit teleskoopidest ja muudest teaduslikust seisukohast olulistest asjadest Tõravere observatooriumiasulas.- "Operation 'Eastward Ho!'" (in Estonian, "Operatsioon Kodune Koli") is coming along. Two one-room apartments are now booked in Tõravere, through the firm OÜ Robinson Haldus, just a few hundred metres from the telescopes and other scientifically relevant things at the Tõravere observatory hamlet.

Järgmine etapp peab olema "Manööver Luureretk", nagu ka siinsamas blogspotis kirja pandud kalendristembil 2018-04-02, pealkirjaga "Ajakohastades 'Operatsioon Kodune Koli' / Updating 'Operation 'Eastward Ho!'". Õnneks sain odava lendude ringsõidukombinatsiooni, umbkaudselt 470 EUR (või oli see 480 EUR? või pigem 490 EUR?), talitajaks cheapOair.ca. Kavatsetud on väljalend Kanadast aprilli jooksul, (ajutine) tagasitulek Kanadasse maikuu keskel. - The next phase is to be the "Preliminary Recce Manoeuvre", as envisaged here on blogspot under calendar stamp 2018-04-02, with heading "Ajakohastades 'Operatsioon Kodune Koli' / Updating 'Operation 'Eastward Ho!'". I was fortunate in securing a cheap combination of flights for the two-way journey, paying around 470 EUR (or was this 480 EUR? or, rather, 490 EUR?) through cheapOair.ca. An April departure from Canada is booked, with a (temporary) return to Canada in mid-May. 

Oma eriliseks rõõmuks näen, et peamiseks Luureretke Manöövri kandjaks on määratud BOAC järglane British Airways. Tahaksin oma suurt õnne täna tähistada sellisel viisil, et suunaksin Lahke Lugeja tähelepanu BOAC reklaamklassikule, nagu pakutud YouTube'i tarbija "Ron Fink'i" poolt, serveri ladumispäevaga 2006-10-25, kestvusega 00:01:04, pealkirjal "1969 BOAC Sgt. Major". Minu enda praeguses (seega ajutises) Interneti nurgas, siin Ontarios, on faili URL https://www.youtube.com/watch?v=OuoV0mfxdUI. - To my great joy, I note that the principal carrier for the Preliminary Recce Manoeuvre is to be the successor firm to BOAC, British Airways. I would like to mark my satisfaction today over this turn of events by drawing the Gentle Reader's attention to a BOAC promo classic, as offered by YouTube user "Ron Fink", with upload date 2006-10-25, to a duration of 00:01:04, under the title "1969 BOAC Sgt. Major". In my own current (consequently temporary) corner of the Internet, here in Ontario, the file URL is https://www.youtube.com/watch?v=OuoV0mfxdUI.

Reklaam pakub brittide moraaltülendavat laulu hitlerisõja päevilt. Laulu üldisemalt tuntud sõnad (tõsi küll, need on vaid osalt ära toodud BOAC reklaamis, teatud operatiivseil põhjusil) on järgmised: - The promo features a British morale-booster from the Hitler war. The better known part of the lyrics (in this instance, to be sure, for certain operational reasons inserted into the BOAC soundtrack in part, rather than in its entirety) runs as follows:

Kiss me good night, Sergeant Major
Tuck me in my little wooden bed;
We all love you, Sergeant Major,
When we hear you bawling, 'Show a leg!'

Will you come and wake me in the morning
Bring me round a nice hot cup of tea
 - cor blimey -
We all love you, Sergeant Major,
Sergeant Major, be a mother to me!  


Seda ma eestindaksin järgmisel kujul (muutes küll originaalteksti vihjet teetassile eestmeelsema "kohvitassi" kasuks): -  I would render this into Estonian as follows (altering, however, the original celebration of tea into a celebration of coffee):

Anna mul' suud, härra seersant,
Mähi mind nii lahkelt voodisse; 
Armas oled Sina, härra seersant,
Ka kui Sina karjud, "Ülesse!" 

Tule minu juurde koidu ajal
Kaasas väike kohvitassike
  - just nii on see - 
Eeskujuks oled Sina, härra seersant, 
Oled mulle vapper, tubli emake.


[NOTES ADDED: (1) Estonians, like the Finns, French, Italians, and Americans, and somewhat in contrast with the British, are devotees of coffee. (2) I believe that it was was traditional, at least in my parents' day, to acknowledge an Estonian officer's order with the phrase "just nii" (a turn of phrase resembling the Royal Navy's traditional "Aye-aye Sir").]

[Eestikeelse variandi igasugune tarbimine, muuseas ka levitamine, on siinjuures lubatud, Creative Commons-i ja muude avaliku-lähtekoodi-taoliste litsenside vaimus. Välistatud on vaid (a) teksti omaksvõtmine ehk omandamine ning (b) teksti ärinduslik ekspluateerimine. - Siinjuures tervitaksin veel 1st Battalion The Royal Welsh, ehk Kuningliku Waleslaste 1. Pataljon, mis praegu Eestis teenib. - Any use, including publication, of the Estonian version is herewith permitted, in the spirit of the Creative Commons License and other such licences from the general open-source-software world. Excluded are only (a) the proprietary appropriation of the text, and (b) commercial use of the text. - I additionally herewith salute the 1st Battalion The Royal Welsh, currently serving in Estonia.]


[Siin praeguse blogspoti pala lõpp. - This is the end of the current blogspot posting.]

Monday, 2 April 2018

Toomas Karmo: Ajakohastades "Operatsioon Kodune Koli" / Updating "Operation 'Eastward Ho!'"
Ekraanipilt minu Debian GNU/Linuxi kasti ühest "kirjutuslauapinnast". Parema serva keskpaigast alustades, liikudes päripäeva: Observatooriumi 5 seitsmenda korruse toorkoteri pind (praegu müügile pakutud), allikast http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee/; Observatooriumi 5 fassaad, samast allikast; pilugke minu privaatsetesse märkmetesse, andes aimata, kuidas elu oli vanasti Ontario David Dunlapi nimelises observatooriumis (ma arutasin ka üksikuid tähti meie teaduslike külalistega, nagu aeg seda lubas; siin olen ma protokollinud ühe Slovakkiast tulnud külalise tähelepaneku muutliku tähe HD258916 teemal, vihjega Kanada aule-uhkusele, MOST-nimelise peenfotomeetria sateliidile; komandosild Kuningliku Mereväe laevael "HMS Duncan", hetkel, kui laev väljub Plymouthi sadamst (võimalikult allikast https://www.flickr.com/photos/rn_topten/30475214634, kusjuures flickri töörühm on pakkunud vihjet Royal Navy Media Archive'ile; pilt on mul valitud selle pärast, et ta kajastab  "Eastward Ho!" vaimu); Tartu Observatooriumi peahoone, Tõravere roheluses, "kui on jõudnud sügise/ kolletavad lehed" (allikaks  https://kaader.ee/tag/T%C3%B5ravere/1113-toravere-observatoorium). Nagu ikkagi blogspot'il, on pakutud pilt hiireklõpsuga suurendatav. - A screenshot from one of my Debian GNU/Linux "desktops". Clockwise, from centre of right edge: the unfinished, currently marketed, apartment space at Observatooriumi 5, which might serve as laboratory and library space in the living arrangement which I am currently trying to set up as I work toward moving from Canada to my ancestral Estonia (from http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee/); Observatooriumi 5 facade (from the same source); a small glimpse into my private notes, conveying an impression of the way life used to be at Ontario's David Dunlap Observatory (I would discuss various things, including individual stars, with our scientific guests, as time permitted; here I have made a record of a chat with a guest from Slovakia, on the topic of variable star HD258916, with a reference to Canada's specific astrophysical pride and joy, the precision-photometry satellite MOST); the bridge of Royal Navy destroyer HMS Duncan, as the vessel is leaving Portsmouth (possibly from https://www.flickr.com/photos/rn_topten/30475214634; the flickr team for its part cites the Royal Navy Media Archive: I have picked out this particular picture because it captures the spirit of "Eastward Ho!"); the Tartu Observatory main building in its Tõravere greenspace, in the words of the old student song "kui on jõudnud sügise/ kolletavad lehed"("when autumn has come, and the leaves are yellowing"; the image is from https://kaader.ee/tag/T%C3%B5ravere/1113-toravere-observatoorium). As is normal in blogspot publishing, the image enlarges when mouse-clicked.Kvaliteedihinnang: - Quality assessment:

Selle viiepallilise skaala kohaselt, mis kehtib praegu Eestis, ja kindlasti ka naaberriikides, ja on tuttav kadunud, mitte tagantjärele leinatud, NSVL-i akadeemilise elu vaatlejatele (siin rakendades neid kergeid, lõtvu, kriteeriume, mida Kmo rakendab oma nõgises fantaseeritud "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimelises sangarliku raadio instituudis" ja oma nõgises fantaseeritud "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevki nimelises sotsialistliku matemaatika instituudis" - kus, fantaasias ette kujutatud kaksikinstituutide lõdva ja vähenõudliku hindamisreeglite kohaselt 1/5 on "eepiline läbikukkukmine", 2/5 "läbikukkumine, mis poli nii katastrofaalne, et eepilusust saavutada", 3/5 on "kehvavõitu läbipääsemine", 4/5 on "hea" ja 5/5 on "eeskujulik": 3/5. Põhjendus: Kmo'l oli piisavalt aega seletada vajalikke punkte sobivas pikkuses, kuid materjal oli paratamatult veidi kuiv. -  On the 5-point scale current in Estonia, and surely in nearby nations, and familiar to observers of the academic arrangements of the late, unlamented, Union of Soviet Socialist Republics (applying the easy and lax standards Kmo deploys in his grubby imaginary "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimeline sangarliku raadio instituut" (the "Alexandr Stepanovitch Popov Institute of Heroic Radio") and his  grubby imaginary "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevski nimeline sotsalitsliku matemaatika instituut" (the "Nicolai Ivanovich Lobachevsky Institute of Socialist Mathematics") - where, on the lax and easy grading philosophy of the twin Institutes, 1/5 is "epic fail", 2/5 is "failure not so disastrous as to be epic", 3/5 is "mediocre pass", 4/5 is "good", and 5/5 is "excellent"): 3/5. Justification: although Kmo had time to develop the necessary points to reasonable length, the points themselves were rather drier than in his higher-quality postings,.


Variandikroonika: - Revision history:

Kõik kalendrip
äevad-kellaajad variandikroonikas on ära toodud UTC-s. UTC, ehk "Maailmakell", on vana GMT-i, ehk "Greenwich Mean Time"-i, täpsustus. Tarvitusel on ISO ettekirjutatud YYYYMMDDThhmmZ ajastembi formaat (kusjuures YYYY on UTC aasta, MM UTC kuu, DD UTC kuupäev, hh UTC tunniarv, mm UTC minutiarv). UTC praegu jookseb Toronto tsiviilkellast (suvekellast) 4 tundi ette, Tallinna-Tartu tsiviilkellast (suvekellast) 3 tundi taga. - All times in these blog "revision histories" are stated in UTC (Universal Coordinated Time/ Temps Universel Coordoné,  a precisification of the old GMT, or "Greenwich Mean Time"), in the ISO-prescribed YYYYMMDDThhmmZ timestamping format. UTC currently leads Toronto civil time (summer time) by 4 hours and currently lags Tallinn-Tartu civil time (summer time) by 3 hours.
 
 • 20180404T0105Z/variant 2.1.0: Kmo lisas pisut materjali, (a) selgitades, et ta oleks valmis KAS terveks kuuks VÕI ka lühemaks ajaks Eestit külastade "Luureretke" manöövris, ning (b) arutades tema seisukohast positiivse veepaagi asja katusekorrusel (kusjuures ta ka tsiteeris maakleri reklaami).  Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protkollimata variandid 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, ... . - Kmo added a bit of material, (a) explaining that he would be prepared to make his "Operation Recce" EITHER a full-month reconnaissance visit OR a visit of shorter duration, and (b) discussing the topic - from his own perspective, positive -  of the water tank in the offered upper-floor space (in this context quoting the realtor's advertisement). He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,... .
 • 20180403T2137Z/variant 2.0.0: Kmo lõpetas oma kondikava ümberkujundamist lihvitud pala näol, küll ligi viis tundi hiljem, kui ta oli seda ette näinud. Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protkollimata variandid 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, ...   - Kmo finished converting his point-form outline into correct prose, albeit almost five hours later than he had envisaged. He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, ... .
 • 20180403T0350Z/variant 1.0.0: Kmo'l suutis serverile laadida korralikult lihvitud kondikava. Ta lootis seda ümber kujundada korralikuks palaks, tervetes lausetes, enne UTC aega 20180403T1700Z. - Kmo managed to upload a duly polished point-form outline in Estonian. He hoped to finish converting this into polished, full-sentences prose in Estonian, adding also some appropriate remarks in English, by UTC=20180403T1700Z.
[HOIATAV TEAVE: Tunduvalt vigane bloggeri-nimeline serveri tarkvara on viimaste kuude jooksul näidanud kalduvusi paigutada soovimatut valgevahet niimõnesse siia laaditud esseesse. Kui tundub, et ekraan lõpeb tühja ruumiga, tuleb veel allapoole liikuda, hiire abil. Essee lõpp ei ole käes enne, kui esineb tavaline bloggeri sõnum "Posted by Toomas (Tom) Karmo at". - Bloggeri tarkvara on ka näidanud kalduvusi, vähemalt kui rakendatud minu varema, aegunud, veebi esseedekirjutamise brauseri kaudu, toota HTML-i, mida eri allalaadivad brauserid formaadivad erinevatel viisidel. Mõned allalaadivad brauserid on võimalikult vahest mitte korralikult sisse lugenud kõik need "Cascading Style Sheets'e" (CSS-e), mis igas tavalises veebibrausers juhivad lehekülje servade, kõrvalparagrahvide jms. paigutamist. Kui Te oletate, et Teie kasutuselevõetud brauseris esineb CSS-e probleeme, olge kannatlikud: tõenäone on, et ehkki osa sisust on paigutatud mõnda veidrasse kohta (näiteks, brauseri alumise serva vastu, kui ta pidanuks minema parema serva vastu), siiski kõik serveri sisu on lükatud Teie brauserisse ühte või teisse kätteleitavasse paika. - Viimaseks, on võimalik et on bloggeri iseärasusi-eksitusi, väljaspool minu kontrolli, tähtede suuruse määramises, ridade vahemaa määramises või trükiploki parema serva õgvendamisstiili määramises. - Kes soovib aidata sääraste veebivigade parandamisega, või kes soovib ka teisigi tehnilisi nõuandeid pakkuda, võiks julgesti mulle kirjutada aadressil Toomas.Karmo@gmail.com. - CAUTION: A bug in the blogger server-side software has in some past months shown a propensity to insert inappropriate whitespace at some points in some of my posted essays. If a screen seems to end in empty space, keep scrolling down. The end of the posting is not reached until the usual blogger "Posted by Toomas (Tom) Karmo at" appears. - The blogger software has also shown a propensity, at any rate when coupled with my erstwhile, out-of-date, Web-authoring uploading browser, to generate HTML that gets formatted in different ways on different downloading browsers. Some downloading browsers have sometimes perhaps not correctly read in the entirety of the "Cascading Style Sheets" (CSS) which on all ordinary Web servers control the browser placement of margins, sidebars, and the like. If you suspect CSS problems in your particular browser, be patient: it is probable that while some content has been shoved into some odd place (for instance, down to the bottom of your browser, where it ought to appear in the right-hand margin), all the server content has been pushed down into your browser in some place or other. - Finally, there may be blogger vagaries, outside my control, in font sizing or interlinear spacing or right-margin justification. - Anyone inclined to help with trouble-shooting, or to offer other kinds of technical advice, is welcome to write me via Toomas.Karmo@gmail.com.]
****

[NOTE ADDED FOR ENGLISH READERS: There is little point in translating this particular blogspot posting from Estonian into English. I am here mainly addressing real-estate agents, family members, and actual or potential Tartu Observatory associates, as I plan my envisaged 2018 move from Ontario to Estonia. It suffices to make just the following brief points in English today:

 • My plans as sketched in earlier blogspot postings, from 2018-01-01/2018-01-02 (my plans in their "Version A") and especially 2018-01-08/2018-01-09 (my plans in their "Version B") seem now to be too ambitious. In place of building a cottage in the spirit of Henry David Thoreau, as discussed at length in the writing of 2018-01-08/2018-01-09, it would be a more effective use of time and money simply to rent. This is particularly the case since recent discussions with a Tartu Observatory contact make it in my assessment probable that there would be much for me to do as a Tartu Observatory volunteer. The more time is spent on building a cottage, the less is left over for the things that matter at the Observatory, notably assisting with telescope nights and assisting in English with those public tours that happen to involve foreign guests. 
 • My ambitious "Version B" to the contrary, I should not now muddy the waters by obsessing over the possibilities for gardening (this can always be done somehow or other, for instance within my big Estonian family circle) or amateur radio. If amateur radio proves really important, as in the case of war, it would not even be wise for me to keep a ham station running in the Observatory vicinity. It would in that contingency be better to proceed along different lines, for instance evacuating to some appropriate remote site, conceivably in a bunker. In general, it is better to concentrate now on my rather elementary work in mathematics, physics, and astronomy, treating war worries as only a minor term in the overall equation.]
   

1. Sissejuhatus: uuendatud ehk "C-variandi" ümberasumisplaanide taust


Olen oma 2018.a. sügise Eestisse ümberasumise lootusi juba kaks korda siinsamas blogspotis käsitlenud: (a) esiteks 2018-01-01 või 2018-01-02, inglise keeles, kusjuures pealkirjaks on "Resolutions for the 2018 New Year"; ja (b) teiseks 2018-01-08 või 2018-01-09, eesti ja inglise keeltes, kusjuures pealkirjaks on "Operatsioon Kodune Koli ehk 'Operation Eastward Ho!'". Esimene pala pakub minu ümberasumise töökava nii-öelda A-varianti, teina aga selle paremini läbimõeldud B-varianti.

Nüüd (i) olen pisut nõu pidanud ühe minu Tartus asuva pereliikmega ja (ii) olen saanud konktreetseid, operatiivselt olulisi, näpunäiteid ühelt Tõraveres asuvalt sõbralt, s.o. teadlaselt, kes on ise Tartu Observatooriumis ametis. Pealegi nüüd (iii) olen hakanud uurima silmapiirile esilekerkinud korterivõimalusi Tõraveres. Ma ei julgenud jaanuaris, ehk A-variandi ja B-variandi kirjapanemise hetketel, loota, et niisuguseid majatamisvõimalusi eksisteeriksid nii vaikses, väikses, Tartust eemalasuvas Tõraveres. Seega on nüüd aeg küps C-variandi koostamiseks. Tänases, ehk "C-", variandis muudan ma oma plaane veidi tagasihoidlikumateks, kui nad seda olid minu (nagu mulle praegu tundub) liialt ambitsioonikates A- ja B-variantides.


2. Ümberasumisplaani uuendatud, ehk "C-variandi", põhiprintsiipe

Järgmised on C-variandi juhtivad põhimõtted:

 1. Eestisse ümber asudes pean olema kasulik ühiskonnale (nii nagu ka A-, B-variantides mõista antud; selles osas oli mu mõtlemisviis õige): Eesti Katoliku kiriku perele ja Katoliku kiriku perele üldisemalt; Tõraveres asuvale Tartu Observatooriuimile, ja astronoomiamaailmale üldisemalt; Tartu Ülikoolile (kuid alles nüüd saan ma korralikult aru, et 2017.a.-2018.a. administratiivsete ümberkorralduste tõttu on endiselt iseseisvast Tartu Observatooriumist saanud Tartu Ülikooli allüksus ehk administratiivne koostisosa); ja Eesti oma, ka laiema maailma, raadioamatööridele. - Informaalsest kirjavahetusest ülalmainitud Tõravere spetsialistiga praegu tundub, et saaksin Observatooriumile kasulik olla (ma ise kujutan ette, et mitte-palaglise vabatahtlikuna) eriti teleskoobitöödes ja välismaiste turistide vastuvõtul. Nagu juba sätestatud B-variandis, leian, et peaksin töötama edasi minu käimasoleva Royal Astronomical Society of Canada/Société royale d'astronomie du Canada ingliskeelsetes kirjandusasjus, ja ühtlasi töötama edasi minu isiklikus käimasolevas raadiofüüsika programmis (kus minu suureks, aastaid kestvaks, väljakutseks on selgeks õppida tensorite formalismi rolli Maxwelli võrrandite mugandamises Einsteini 1905.a. mõisteliselt-matemaatiliselt korrektses raamistikus, ja sellest ka esseesid ehk "valgeid pabereid" levitada Interntil nii Eesti kui välismaiste raadioamatööride peredele).
 2. Pean olema ettevaatlik nii aja tarbimises kui ka (finantsiliselt piiratud isikuna) muude resursside tarbimises. See punkt ei ole minu liialt ambitsioonikates A- ja B-variantides piisavalt kajastatud. B-variant unistab pikalt pisikese maja ehitamisest, Henry David Thoreau vaimus, koguni konseptsioonjoonistega. Minu tehniline või populaartehniline lugemine viimaste nädalate jooksul aga teeb selgeks, et ka väikese henrydavidthoreauvliku maja ehitamises tavaliselt esineb ootamatuid probleeme, ja et järelikult säärane ehitusprojekt hakkaks tõenäoliselt mu kallist aega alla neelama (nii kompaktsed, seega nii ahvatlevad, kui provisoorsed konseptsioonjoonised veel paistavad, minu 2018-01-08/2018-01-09 blogspoti pala viimasest osast). Töötunnid, mis läheksid ehitusprojektile, tuleksid paratamatult mõne teise asja kulul. Minu oludes see tähendaks eeskätt matemaatika-füüsika-astronoomiatöö kärpimist, sellega sisuliselt Tartu Observatooriumi kaasalöömise kavade õõnestamist. Selle asemel, et ehitada, leian nüüd, B-variandi seda osa ümber lükates, et peaksin tagasihoidlikumalt elama, kas lihtsa ostjana või lihtsa üürnikuna.
 3. Mainitud tagasihoidlikkust tuleks eeskätt taotleda ühes olemasolemas Tõravere korpuses, nimelt Observatooriumi 5, kus on praegu (minu suureks üllatuseks ja suureks rõõmuks) pakutud kortereid, nii nelja üürivõimalusena kui ka ühe ostuvõimalusena.
 4. Rahuldav sissekolimine sellesse korpusesse hõlmaks piisavat põrandapinda, et (a) mu isiklik raamatukogu oleks ära mahutatud, oma 100-150 puust kastiga; (b) minu praegune Ontarios asuv matemaatika tööpink oleks taastaud (mu dekoratiivsed lauad peale, mu olemasolevad puust kastid alla), oma kirjutuslaua ja kahe kõrvalasuva abilauaga, oma praeguses U-kujus); (c) matemaatika tööpingile oleks veel lisaks (ükskõik millises kohas minu tööpinnal) kuivlabori pink, sihitid peamiselt elektroonikatöödeks. Praegu on minu kolmeosalise U-kujulise matemaatika tööpink jalajälgedega 2m x 0.5 m, 1.2 m x 0.75 m ning 1.5 m x 0.71 m. Esimene mainitud osa on klaasiga kaetud kirjutuslaud, ehk "U" põhi. Selle kirjalaua üle, nelja jala peal, asuvad minu enda desainitud puust kirjaluugid. Neid luuke on kokku 24, jaotuses 4 luuki (nii on kompleksi laius) korda 6 luuki (nii on kompleksi kõrgus). Iga üksik luuk võtab vastu mõnisada USA kirjasuuruse või Euroopa A4-standardi paberilehte. Teine mainitud osa on arvutilaud, ehk üks "U" kahest paralleelküljest. Seal praegu asub mu (vanunev) au ja uhkus, Cosmose kaubamärgiga alumiiniumist täistorn (oma vanunenud 2 GB-emaplaadiga), ühes trükkari, ekraani ja sõrmestikuga. Kolmas mainitud osa on teine kõrvalasuv abilaud, ehk teine "U" kahest paralleelküljest. Hetkel on pingi kolm osa sedamoodi paigutatud, et kui ma kirjutan-kritseldan oma matemaatika-füüsika paberites, siis arvutilaud on mul paremat kätt, teine abilaud mul vasakut kätt. Vasem abilaud on praegu sageli hõivatud matemaatika-füüsika paberitega või mõne muu paberitöö ülevooluga. Sellele abilauale on praegu ka paigutatud minu (hetkel veel tumm, s.o. hetkel veel vaikne, hetkel veel maanduseta ja antennideta, lausa veel väljaproovimata) amatöörraadio sõlm, oma mitme koostisosaga. Koostisosad on praegu peamiselt järgmised: 1960-aegne Heathkiti raadiotelegraafivastvõtja; ühelambine 1960-aegne Heathkiti Q-korrutaja, raadiotelegraafi signaalide vastuvõtmise hõlbustamiseks; 1960-aegne Heathkiti raadiotelegraafisaatejaam; 1985-aegne Kenwood raadiotelegraafi-raadiotelefoni transiiver;  antenni analüsaator (et kontrollida, ja vajaduse korral ka muuta, impeedantsi kooskõlastamist toiteliini-raadio üleminekupunktil); telegraafivõti, lauamikrofon, käemikrofon; ja kaks lühilainevastuvõtjat, nagu need sobisid vähenõudlikele reakondanikele vastavalt 1965.a. paiku ning 1980.a. paiku. Sellele aparatuurile lisandub praegugi üks sirgvooluallikas, hiljem selle aprillikuu jooksul vist veel üks. Edaspidi tuleks võimalikult kolmas sirgvooluallikas. Umbkaudselt tõmbab minu "au ja uhkus", ehk Cosmose arvutitäistorn, 140 vatti. Raadiosõlm tõmbaks maksimaalselt midagi 300 vati ümber. (Võrdlusteks: elektrikatel tõmbab nii 500-800 vatti, tavaline mikrolaine ahi samuti midagi 800 vati ümber. Need vatimõõtmed kehtivad nii siin Kanadas kui ka Euroopa mandril - kui Kanadas muretsetud aparatuurile lisada sobivad trafod, moondudes Euroopa mandri ~240 volti ruutkeskmises väärtuses vahelduvvoolu Kanada ~120 volti ruutkeskmises väärtuses vahlduvvoolu režiimile). - Minu tänase pala fotode lisas, allpool, on matemaatikapink näidatud.
 5. Ehkki B-variandis oli teatud vihjeid aiandusele, ei tohiks aianduse võimalikkus ega võimatus minu plaanidele nüüd oluline olla. Saab ikka kuskil, kasvõi minu enda sugulaste kaudu, leida mullast pinda, kus pühapäeviti natuke toksida (ning kuhu võimalikult istutada Kanada pagulusaastate mälestusena suhkruvahtraid, ja kuhu võib-olla katsetada ka mesindusega, paari Warré keskkonnasõbraliku taruga). Samuti on iga tavaline olmeküsimus obaoluline. (Ükskõik on näiteks, kas tarbida oma privaatset WC-d või vaid jagatud WC-d koridoris. Samuti on ükskõik, kas magada tavalises voodis või jaapanlaste moodi põrandavaibal, mis läheks päeva ajal oma veimevaka-taolisse dekoratiivsesse puukasti.)

3. Põhiprintsiipedest tuletatud praegused mõeldavad korterilahendused


Kui saidi http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee/ otsingumootorile anda maakonnana Tartumaa, vallana Nõo, kitsarajoonina Tõravere, ja otsida kõik korterivõimalusi läbi (nii üüri- kui ka ostukorras), siis hetkel pakub otsingumootor järgmisi võimalusi, kõik korpuses Observatooriumi 5:

(a) korter 18 m2, korrus 1/7, 1 tuba, üür 150 EUR;

(b) korter 38 m2, korrus 1/7, 1 tuba, üür 100 EUR;

(c) korter 38 m2, korrus 1/7, 2 tuba, üür 250 EUR;

(d) korter 54.3 m2, korrus 1/7, 3 tuba, üür 250 EUR;

(e) korter (õigemini toores korteripind, mis ootab väljaehitamist) 28.7 m2, korrus 7/7, ostuhind 8500 EUR (s.o. kaheksatuhat viissada EUR-i).

Lähtudes ülalpooltoodud põhiprintsiipidest, pakuksid need viis objekti kahte eri
lahendust:

 • Lahendus "Alfa": kõik mahutatagu ühte üüritud korterisse, kas "b", "c" või "d" (kusjuures "d" oleks sobivam kui "b" või "c"; juhul kui mõned raamatud või muu liikuv inventar (mul on ka riideid, pabereid kaustades jm) ei mahu, siis hankida kuskil kaugemal, kasvõi Tartu linnas, odavat laoruumi.
 • Lahendus "Beeta": üüritagu üks "a", "b", "c" korteritest ("d" oleks siiski natuke suur "Beeta" lahenduseks), ostku aga ära "e". Toor korteripind "e" saagu labori-matemaatika-privaatraamatukogu tööalaks, kusjuures remont olgu vaid minimaalne. Peasi oleks ainult, et korter "e" oleks vihmakindel, küttega (kasvõi jahedavõitu küttega: ma kujutan ette, ei vanad, vist 1974.a., seinad ja lagi lekiksid soojust) ja varustatud nii elektrivoolu kui Internetiga. (Televiisorit ma ei tarbi.) Magamine ja (alati tagsihoidlik) toiduvalmistamine, n.-ö. askeetne tavaelu elamine, toimigu valitud "a" või "b" või "c" korteris. Korteripind "e" olgu mõeldud ka kui investeering: kui ma pean kunagi, kõrgemas vanaduses, Tõraverest välja kolima, saaks "e"-d panna turule - muidugi sellel ajal selle hoiatusega, et tegemist on vaid kunagise kuivlabori-privaatraamatukoguga, ja et järelikult uus omanik peaks suurremonti enda kaela võtma, kui ta otsib endale tavalist korterit ja mitte (nagu minu enda oludes) paljast laborit.

"Beeta" lahenduse juures tuleks võib-olla asju selliselt koordineerida, et esialgu läheksid mitmed labori-matemaatika-raamatukogu kastid, niipea kui nad Tartumaale Ontariost jõuavad, kusagile lattu, kasvõi Tartu linna. Siis "e"-pindala kordapanemisega ei oleks vaja liialt kiirustada. Mul oleks ju elamise ase olemas, valitud "a" või "b" või "c" korteri näol.

"Beeta" lahenduse juures oleks küll vajalik kontrollida, et põrand oleks suuteline kavandatud koormaid kandma. Kolmeosaline matemaatika tööpink ja väiksem, omaette asuv, elektroonika tööpink ei tohiks siin muresid tekitada. Mis aga ettevaatust vajaks oleks raamatukogu. See koosneb väga umbkaudselt sajast kastist. (Siin ma kirjutan vaid "väga umbkaudselt", kuna ma ehk ehitan olemasolevale sajakonnale nii 30-50 juurde, enne Kanadast lahkumist. Kastide juurdeehitamise küsimus ei ole mul veel otsustatud.) Minu tänase pala fotode lisas, allpool, on näidatud nende kastide praegust asendit. Kastide desain on ka inglise keeles seletatud minu blogspoti ingliskeelses palas pealkirjaga "Stackerboxes and the Management of Chattels", kuupäevalt 2017-03-27 või 2017-03-28, URL-il http://toomaskarmo.blogspot.com/2017/03/toomas-karmo-stackerboxes-and.html. Oma praeguses asendis, nagu tänases fotograafilises lisas näidatud, on kastid pikkusdimensiooniga 0.50 m, kõrgusdimensiooniga 0.37 m ning sügavusdimensiooniga 0.305 m. Praegu on nad minu Ontario keldrikorteris enamasti virnades, kusjuures tüüpiline virn on viis kasti kõrge, ehk kõrgusega 5 x 0.37 m = 1.85 m. Soovitavam oleks siiski (siin Ontarios on mul paraku madal lagi) 6-kastine virn, ehk virn kõrgusega 6 x 0.37 m = 2.22 m.

Ohutuse mõttes saab kaste ka üksteisega liituda, poltidega-seibidega-tiibmutritega, küljelt ja ka ülevalt-alt, moodustades nendest tugevaid seinu. Vastavad augupaarid on mul juba sisse puuritud, iga kasti puhul antud kasti nelja paksuvõitu seina sisse (seega andes kaheksa puuritud auku kasti pealt).

Asi tundub lihtne olevat, eriti minu fotograafilisse lisasse pakutud fotost. Fotost võiks seda pidada praktiliseks modulaarseks riiuliseina lahenduseks, Rootsi Ikea-äri vaimus.  

Asja juures on siiski on oma "aga". Tüüpiline kast oma raamatutega kaalub võimalikult 30 kg. Kui on siis 100 või 150 kasti, tuleb raamatokogu kogumassiks 100 * 30 kb = 3000 kg või 150 * 30 kg = 4500 kg. Mõni esimesel korrusel asuva korteri põrand peaks sellist raskust taluma. Katusekorrus toore korteripinna puhul, nagu "Beeta" variant minu privaatraamatukogu paigutamist ette näeb, tuleks mul muuta ettevaatlikuks, võib-olla palgates mõnda ehitusinseneri põranda kandejõu kontrollimiseks enne ostulepingu sõlmimist. (Õnneks on minu suurevõitu Tallina-Tartu sugulaskonnas paar tsiviilinseneri, kelledst üks või teine võib-olla oleks suuteline ka oma nõu anda - kasvõi kõrvaltvaataja rollis, minu võimalikul palgatud ehitusinseneri n.-ö. sõbraliku ametivennana. Ka julgust pakub tõik, et kuulutatud toorpind on ajalooliselt olnud veepaagi hoiuruum. Maakleri reklaamkirjeldus, mis toonitab ka seda punkti, on järgmine: Müüa huvitava lahendusega katusekorteri pind Tõravere alevikus, Observatooriumi 5 kortermajas. Pindala: 28,7 m2. Ruum kuhu võimalik rajada elamiseks korter asub seitsmendal korrusel. Katusel oma vaatetorn, millelt avaneb suurepärane vaade ümberkaudsele loodusele. Ülesse pääseb nii trepist kui ka liftiga. Liftisüsteemid on uuendatud ja vastavad normidele. Olemas küttetorud, veetoru ja elekter. Ruum kuhu korter plaanitud on olnud kasutusel veepaagi ruumina ja on hetkelgi seal sees suur veepaak.)

Sinjuures, Beeta-skeemis, oleks ka mõeldav, et vaid osa isiklikust raamatukogust läheks tööpiirkonda ehk katusepiirkonda. Tehniline osa (matemaatika, füüsika, astronoomia, küberneetika) moodustab vaid umbes pool minu tervest isiklikust raamatukogust. Teine pool, mis koguni teeks esimesel korrusel asuva elamisruumi hubaseks, koosneb Eesti ajaloost-ilukirjandusest, ka usuteadusest ja mõnest ingliskeelsest pisipärlist. (Ingliskeelses lugemises olen ma näiteks Sherlock Holmes'i nautija. Hubane oleks, kui Holmes'i lood asuksid sängipaiga läheduses, nagu eesti klassikudki.)


4. Korterilahenduskontseptsioonidest tuletatud manöövriplaanid

Nagu 2018-01-08/2018-01-09 B-variandi blogspoti palas seletatud, näen ma tervet ümberasumist ette kui "Operatsioon Kodune Koli" (inglise keeles küll kui "Operation 'Eastward Ho!'". Nagu selles B-variandi palas seletatud, hõlmaks Operatsioon Kodune Koli vähemalt järgmisi osi:

 • manööver "Mõnus Maandumine", mille käigus ma uuriksin juriidilisi formaalsusi;
 • manööver "Luureretk", mille käikgus ma tuleksin Eestisse ajutiselt, võib-olla kaheks-kolmeks-neljaks nädalaks, et oma silmaga olulisi asju kontrollida, ning ühte ja teist juba otsustada (näiteks: kus elada?  (oleksin valmis mitmekuise üüri ettemaksmiseks) ja veel: kas laopinda läheb hiljem vaja, näiteks Tartu linnas - eriti juhul, kui valitud korterivõimalused pakuvad vaid väikest pindala?);
 • "Merelesaatmise Suurmanööver", mille käigus ma usaldaksin oma Ontarios asuva vara meretranspordile - sihtaddressidele, mis juba "Luureretke" manöövris tehtud otsustes välja valitud (ning "Luureretke" jooksul, "Mõnusa Maandmise" omandatud teadmiste alustel, ka mitmekuise ettemaksmise näol kinni pandud);
 • "Pearsoni Lõppmanööver", mille käigus ma lahkuksin alaliselt Kanadast, asudes ümber Eestisse - lennates Kanadast välja Toronto Pearsoni-nimelisest mandritevaheliste teenustega lennujaamast, ja jõudes Tartumaale tublisti enne seda kraami, mis sai "Merelesaatmise Suurmanöövris" laevatranspordile usaldatud.
Praegu, tänases C-variandi kirjapanemises, saab esimest kahte manöövrit veidi täpsustada. Seega ma täiendaksin seda, mis juba 2018-01-08/2018-01-09 blogspoti palas kirja pandud, ilma et ma 2018-01-08/2018-01-09 "B-variandi" manöövrite üldmõisteid ümber lükaksin:


 • "Mõnusa Maandumise" juures on nüüd ilmselt soovitav, et ma muretseksin omale advokaati Tartus, esindajana ja nõuandjana. Seda tööd ma loodan juba praeguse nädala jooksul alustada. Nii oleks Tartumaa maakleritel kindel kohapealne kontor, kellega minu asju sõeluda, andes nii mulle kui ka neile endale turvalisust.  (Ma olen siin sunnitud kirjutama "Tartumaa maaklerid", mitmuses, kuna neid on tõepoolest kaks: nagu jubamainitud saidilt http://kinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee/ näha, on üks maakler "a"-"b"-"c"-"d" korterite, ehk nelja üürivõimaluste, ametlik asjadeajaja, teine aga "e" korteri, ehk ostuvõimaluse, ametlik asjadeajaja.)
 • "Luureretke" juures on nüüd ilmne, et ma pean igaks ajakavaks valmis olema. Ma saaksin Eestisse sõita 2-, 3- või 4-nädalaseks luureretkeks küll juunis, nagu 2018-01-08/2018-01-09 blogspoti palas kirjutatud.  Ma saaksin aga ka sõita hiljem või - mis eriti oluline Tartumaa maakleritele - varem. Vajaduse korral ma saaksin koguni minna 2018.a. aprillis luureretkele, nagu ma olen seda 2018-04-02 ka ühe olulise Tartus asuva pereliikmega telefonis arutanud.  (Laupäeval, 2018-04-21, on mul kavas tähtis matus eestlaskonnas, siinsamas Toronto piirkonnas. Sellest ma parema meelega ei loobuks. Kui matuses osalemise kohustusest korrektselt kinni pidada, oleks luureretke kõige varajasem võimalik algus Pearsoni lennujaamast 2018-04-21 õhtul, kusjuures oleksin ma Tartumaal, ja ka asjadeajamiseks valmis, sellel esmaspäeval, mis on 2018-04-23. Mainitud reisikava eeldaks, et meie kohane Toronto "Flight Centre" firma, või selle firma mõni sobiv analoog, leiab mulle sobivalt odava üleatlandilise lendudekombinatsiooni 2018-04-21 õhtuks. Asi võib nii kulgega, et odavad võimalused selleks õhtuks on ära võetud, kuid et saaksin lennata odavalt veidi hiljem - ütleme, hüpoteetiliselt, umbes 2018-04-24 (T) või 2018-04-25 (K).

LISA: Pisiasju selgitav fotomaterjal


Osa privaatraamatukogust, oma puust kastidega.  Siin on kastid veel ilma poltideta, asudes niisama üksteise otsas ja üksteise kõrval. Poldid-seibid-tiibmutrid (esteetika huvides need võiksid vasest olla) tooksid kastid kõvemasse ühendusse, et neist moodustada tugevavõitu riiuliseinu. - Nagu ikkagi blogspot'is,  on siinpakutud pildid hiireklõpsuga suurendatavad.


Kaks osa kolmeosalisest ehk U-kujulisest  matemaatika tööpingist: vasemal U üks paralleelkülgi, ajutise paberite ülevooluga (tavaliselt katsun ma siiski veidi korralikum olla paberite laotamisega), keskel peamine töölaud ehk U põhi, oma 24 kirjaluugiga ja oma dekoratiivse klaaskattega. Kirjutamiseks vajalik tugev valgus tuleb varjatud 40-vatilisest fluorestseerivast torust, luukide alt. Paremat kätt, kuid selles fotos vaevalt nähtav, on arvuti abilaud ehk U teine paralleelkülg. Cosmose täistorn, oma praegu vanunenud kahe-gigabaitise emaplaadiga, paistab foto serval. (Eestis tuleks kunagi arvutiasju ka ajakohastada. Kui aeg selleks küps, ma võib-olla vahetaksin emaplaadi välja, pidades teenistuses edasi Cosmose torni oma heade ventilaatoritega ja piisava jõuallikaga ning piisava kahe kõvakettaga.) 
[Siin praeguse blogspoti pala lõpp.]Tuesday, 20 March 2018

Toomas Karmo: Blogging Resumes: Open Letter to My Presumed FSB or SVR Case Officers

Quality assessment:


On the 5-point scale current in Estonia, and surely in nearby nations, and familiar to observers of the academic arrangements of the late, unlamented, Union of Soviet Socialist Republics (applying the easy and lax standards Kmo deploys in his grubby imaginary "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimeline sangarliku raadio instituut" (the "Alexandr Stepanovitch Popov Institute of Heroic Radio") and his  grubby imaginary "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevski nimeline sotsalitsliku matemaatika instituut" (the "Nicolai Ivanovich Lobachevsky Institute of Socialist Mathematics") - where, on the lax and easy grading philosophy of the twin Institutes, 1/5 is "epic fail", 2/5 is "failure not so disastrous as to be epic", 3/5 is "mediocre pass", 4/5 is "good", and 5/5 is "excellent"): 3/5. Justification: Kmo was able to be post a reasonable set of thoughts, but within a frame of reference narrower than in those of his postings which are graded at 4/5 or 5/5.

 
Revision history:
 
All times in these blog "revision histories" are stated in UTC (Universal Coordinated Time/ Temps Universel Coordoné,  a precisification of the old GMT, or "Greenwich Mean Time"), in the ISO-prescribed YYYYMMDDThhmmZ timestamping format. UTC currently leads Toronto civil time by 4 hours (with Toronto now on summer time) and currently lags Tallinn civil time by 2 hours (with Tallinn currently still on winter time). 
 • 20180321T0124Z/version 2.0.0: Kmo, running almost a half hour late, finished converting his point-form outline into coherent full-sentences prose. He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, ... .
 • 20180320T2006Z/version 1.1.0: Kmo improved his point-form outline. He now hoped to finish converting it into coherent full-sentences prose, as the culmination in a sequence of incremental uploads, by UTC=20180321T0100Z.
 • 20180320T0500Z/version 1.0.0: Kmo had time to upload just a reasonably polished point-form outline.  He hoped to finish converting this into coherent full-sentences prose by UTC=20180320T2000Z.
  
[CAUTION: A bug in the blogger server-side software has in some past months shown a propensity to insert inappropriate whitespace at some points in some of my posted essays. If a screen seems to end in empty space, keep scrolling down. The end of the posting is not reached until the usual blogger "Posted by Toomas (Tom) Karmo at" appears. - The blogger software has also shown a propensity, at any rate when coupled with my erstwhile, out-of-date, Web-authoring uploading browser, to generate HTML that gets formatted in different ways on different downloading browsers. Some downloading browsers have sometimes perhaps not correctly read in the entirety of the "Cascading Style Sheets" (CSS) which on all ordinary Web servers control the browser placement of margins, sidebars, and the like. If you suspect CSS problems in your particular browser, be patient: it is probable that while some content has been shoved into some odd place (for instance, down to the bottom of your browser, where it ought to appear in the right-hand margin), all the server content has been pushed down into your browser in some place or other. - Finally, there may be blogger vagaries, outside my control, in font sizing or interlinear spacing or right-margin justification. - Anyone inclined to help with trouble-shooting, or to offer other kinds of technical advice, is welcome to write me via Toomas.Karmo@gmail.com.]


For the first time since launching this blog in April of 2016, I have suffered the humiliation of dropping my blogging for an extended period, in fact for four weeks. Blogging time is running rather short these days, as I work toward my envisaged late-2018 move to Estonia while also struggling to keep up my usual elementary private studies in physics, mathematics, and astronomy. Under such pressures, I have had to shuffle my priorities. I now herewith formally abandon my goal, proclaimed in April of 2016, of uploading something or other around the start of every working week. Instead, I resolve merely to upload something or other at least once in each calendar month (at least once in March, at least once in April, and so on), perhaps in some cases near the very start of the month and in other cases near its middle or end.

As far as the choice of themes is concerned, I shall now pretty much have to confine attention, in any given month, to that particular form of public service which appears currently the most pressing. I will be more than willing to take guidance regarding choice of themes, in other words guidance on what is currently the most important thing, from anyone who might choose to write me as Toomas.Karmo@gmail.com.

In the absence of incoming e-mail guidance, my tightening of thematic focus will likely mean only very occasional further postings on the "Analytical Philosophy of Perception, Action, and 'Subjectivity'". (I cannot altogether drop the subject, little though I enjoy writing on it, since it does have its own circumscribed sphere of importance.)

And my narrowed thematic focus will likely mean further dry, dull, postings on the presumed challenges facing maths and physics students, as they struggle (as I myself struggle) over such dreaded PONTES ASINORVM as Spivak's Calculus on Manifolds. Similarly, it is likely to mean ongoing occasional remarks on one circumscribed part of I.T., namely the administration of the private bare-bones Debian GNU/Linux workstation, within the unadventurous "Stable" branch of Debian (currently under the version name "Debian Stretch").

Further, my narrowed thematic focus is liable to mean further dry, dull, postings on Ontario's David Dunlap Observatory and Park heritage-conservation file, for the joint benefit of community activists and of low-level (notably municipal) officials.  

And this week, in the turmoil still surrounding the Skripal attack in Salisbury, the obligation to serve the public good means, not for the first time in the history of this small blog, a short open letter to my presumed case officers in FSB or SVR.

****

Here, for what relatively little it is worth, is my own (outsider's) assessment of the attack:

 • The Salisbury effort differed from many successful or attempted political assassinations in that sensationalist media coverage was sought. (Where sensationalism is not sought, I gather that one's victim gets liquidated quietly, for instance through the arranging of a motor vehicle "accident".) 
 • The crime was executed with practical skill, in that it exploited an unusual nerve poison - one which might well be conjectured hazardous not to its intended victim(s) alone, but also to those deploying it. 
 • If the political skill level of the perpetrators matches their conjectured (high) practical skill level, then they will have succeeded in performing the following two-part political calculation, in the preparation weeks leading up to their eventual 2018-03-04 crime: (1) The inevitable impending media sensation is going to trigger a diplomatic breach between Russia and the UK, involving at the very least mutual expulsions of diplomats; (2) the impending UK-Russia diplomatic breach is going to reduce the risk of an embarrassingly low voter turnout at the 2018-03-18 Russian election. (The second part of this calculation is premissed on the axiom that when a nation feels itself pressured from the outside, it is the incumbent - in this case Mr V.V. Putin - who stands to gain, with any opposition's call to boycott any unfair poll now falling on somewhat deafened ears. Voting is in all countries seen at times of external pressure as a patriotic act, as a thing which must now be done for the now-suffering Родина.)
There is little I can constructively write in my self-assumed unofficial role as an Estonian-disapora facilitator of international understanding. In particular, preaching is not likely to prove productive now.

Proceeding from my longstanding hypothesis that my numerically significant set of Russia-based blogspot download events is largely due to the Russian state security services, I confine myself to one low-key suggestion: in times of crisis, we all must force ourselves to think sensibly.  (That really does go for all of us - whether we are in the Estonian diaspora; or in the Russian security organs; or in the innocent little cohort of Americans surfers legitimately interested in the "analytical philosophy of action, perception, and 'subjectivity'"; or in the innocent little cohort of North American and Western European Catholics surfing their way into my corner of blogspot as they ponder social justice.)  We cannot realistically aspire to be public literary heroes after the model of Solzhenitsyn. Nor can we realistically aspire to be diplomatic-intelligence heroes on the model of some Mitrokhin, of some Gordievsky. However, we can all - no matter what our background may be - safeguard at least a minimal quantum of sanity within the privacy of our individual crania.

Our authorities, in other words our bosses from the worlds of politics and commerce, may bind and gag some of us, so far as our outward actions go. I consider myself unrestricted. But I think I sense already a measure to which elected officials can be bound and gagged in ordinary Canadian municipal life, when I ponder the odd 2007-through-2017 performance of our Richmond Hill Mayor and Council on their troubled David Dunlap Observatory and Park heritage-conservation file. How much stronger must be the shackles and gags in the case of my various unfortunate Russian readers, as they discharge their officially imposed requirement to write some few repeated sentences of analysis for "the тоомас кармо file"!

Let their reporting - let their dreary official writing - be what it now has to be, so that their duly solid paycheques can keep coming. In the safe privacy of their own individual crania, however, my presumed FSB or SVR case officers can consider what life might be like in a sane democracy.

Setting troubled Russia and vulnerable Estonia aside for the moment, I confess to not knowing how sane a democracy even the United Kingdom presently is, with its "Mother of Parliaments" and its ancient municipal traditions. Perhaps it is presently sane, perhaps not. However, the more remote history of the United Kingdom does supply a permanent calibration mark. We may usefully consider the struggles of ordinary British people, especially in the poorer classes, during the 1920s and 1930s. Here was a nation whose anchor of values, at the blue-collar and lower-white-collar levels, proved capable of withstanding that stress test that was the summer, autumn, and winter of 1940, and the spring of 1941. Over all the sixteen or so centuries of communal British life, those eleven months, starting with Dunkirk and ending with the exceptionally heavy 1941-05-10 London bombing, have proved for ordinary people among the severest social tests, outranking anything ordinary British people on the home front had to endure in the Great War, or in the Napoleonic wars, or even in the those upheavals-of-the-élites which were the Civil War, the Reformation, and the Norman Conquest. (For ordinary people, the 1348 pandemic did, admittedly, outrank all other interruptions in the ordinary steady beat of family life, with its expected round of small festivals, family deaths, and agrarian or industrial toil.)  
I do enter a pair of caveats here.

(a) More terrible social tests on the home front may well lie ahead, for the United Kingdom as for others, when most or all of the world descends into social breakdown in a context of fossil-fuel depletion and climate change. Specially relevant to ordinary Britons is the prospect of Central London becoming unworkable as a national capital, when future high tides start overwashing Trafalgar Square, Whitehall, Monument-Bank-Threadneedle-Street, and the like with each big winter storm. (It is already instructive to review the statistics for the closing of the Thomas Barrier against tidal incursions, comparing the present high frequencies of closings with the lower frequencies typical of the 1980s. My uneducated hunch is that the Thames Barrier will within a human lifetime or two have to get replaced by something more formidable, with that more formidable construction in its turn destined for eventual tidal overtopping.) The impending tests for the home fronts of the various nations cannot now be foreseen in detail. Although come they eventually must,  and although come in this present generation they may, in the (broadly favourable) British case successive governments may conceivably prove skillful enough to delay the inevitable British existential crisis for another two, three, four, or five generations.

(b) In commending the United Kingdom for its rank-and-file firmness in the existential crisis of 1940 and 1941, we must not hand the British an ethical blank cheque. We cannot use home-front courage through the eleven critical months as a smoke screen for later British abuses at the higher levels of leadership. Those abuses notably include Sir Arthur Harris's eventual carpet-bombings of German civilians and Prime Minister Churchill's eventual appeasement of Stalin at Yalta. While applauding the courage of ordinary 1940 and 1941 Britons, I am not personally sure that World War Two should have been fought at all. Maybe it should have been, and maybe not. Gandhi did urge pacifism on the British even in the context of the 1940 July-through-September aerial "Battle". Further, no less an American wartime analyst than Dorothy Day remained a pacifist, showing in her defiance of local (New York) public opinion a resolution and courage as real as the resolution and courage of the then-fighting Britons.

This pair of caveats duly put on record, it must now be duly stressed that in those ordinary British ranks on whom the worst June-1940-through-May-1941 burdens fell - the small private boats at Dunkirk; the RAF ground supports in the July-through-September "Battle"; the local ARP wardens, as the "Battle" got followed up by Luftwaffe raids on civilians in cities; the firefighters; the ambulance drivers; the people wielding basic hand tools, who even under the air raids managed to keep telecommunications and railways functioning; the people who mined the coal; the longshoremen who unloaded the convoys; the nurses, doctors, and hospital orderlies; the constables, the clergy - in all these cohorts, so essential to the higher military command, there was no operationally significant breaking of the will.

The 1940 and 1941 firmness of ordinary people must have stemmed from their shared experience of austerity in the 1920s and 1930s. We can inspect those 1920s-through-1930s realities through literature, as by reading George Orwell's Road to Wigan Pier or J.B. Priestley's Angel Pavement.

We can also inspect those social realities through film.

So I urge my presumed FSB and SVR officers: do not waste time on the West of 2018, in its current material prosperity and moral degeneration. The current degeneration is already only too familiar to all of us, whether we get our news from the BBC and the Canadian metropolitan dailies (as I presently do), or from "RT" and "Sputnik" (as perhaps some of the more naive among my little group of American readers do), or from professional, restricted-circulation briefing documents (as perhaps the higher strata of the Russian security organs do). No. Think instead about what a sane society might be like. In so doing, take interwar Britain as one model, of course among others.

This week, I have discovered an unpretentious ciné presentation entitled "This Happy Breed", representing what ordinary British people thought and felt in the 1920s and 1930s. Since the film was produced in 1944 (in other words just four or five years after the close of the rather harsh pair of decades it depicted), and since it was (surely) meant for the usual mass cinema audiences, its various screenplay representations may well be considered authentic.

Some details on "This Happy Breed" are given (for those in Russia with safe access to Wikipedia, as my presumed FSB or SVR readers presumably are), in Russian at https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4, and in English at https://en.wikipedia.org/wiki/This_Happy_Breed_(film).

The production itself - incredibly, it got filmed in Technicolor, despite the difficulties in staffing, in darkroom provisioning, even in electrical supply, that must have beset 1944 British studios - can be enjoyed on YouTube, to a length of 01:52:12 or so. After trying out one unsatisfactory upload for a moment, I settled on the fine upload of YouTube User "Pandawan", from 2018-02-17.  In my present corner of the Web, here in Ontario, the "Pandawan" upload is available through the URL https://www.youtube.com/watch?v=Bvl4egiFwfY.

So to all of you reading this blog, whether within the organs of Russian state security or outside them: happy viewing!

[This is the end of the current blog posting.]

Tuesday, 20 February 2018

Toomas Karmo: Eesti 100 ja Rahvuslipp - Estonia 1918-2018 and the Flag Debate

Kvaliteedihinnang: - Quality assessment:

Selle viiepallilise skaala kohaselt, mis kehtib praegu Eestis, ja kindlasti ka naaberriikides, ja on tuttav kadunud, mitte tagantjärele leinatud, NSVL-i akadeemilise elu vaatlejatele (siin rakendades neid kergeid, lõtvu, kriteeriume, mida Kmo rakendab oma nõgises fantaseeritud "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimelises sangarliku raadio instituudis" ja oma nõgises fantaseeritud "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevki nimelises sotsialistliku matemaatika instituudis" - kus, fantaasias ette kujutatud kaksikinstituutide lõdva ja vähenõudliku hindamisreeglite kohaselt 1/5 on "eepiline läbikukkukmine", 2/5 "läbikukkumine, mis poli nii katastrofaalne, et eepilusust saavutada", 3/5 on "kehvavõitu läbipääsemine", 4/5 on "hea" ja 5/5 on "eeskujulik": 3/5. Põhjendus: Kmo-l oli piisavalt aega seletada vajalikke punkte sobivas pikkuses, kuid tal puudus aega ja oskust ammendavalt välja juurutada eestikeelse variandi keelevead, ega teemasse süveneda elukutselise ajakirjaniku  põhjalikkusega. -  On the 5-point scale current in Estonia, and surely in nearby nations, and familiar to observers of the academic arrangements of the late, unlamented, Union of Soviet Socialist Republics (applying the easy and lax standards Kmo deploys in his grubby imaginary "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimeline sangarliku raadio instituut" (the "Alexandr Stepanovitch Popov Institute of Heroic Radio") and his  grubby imaginary "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevski nimeline sotsalitsliku matemaatika instituut" (the "Nicolai Ivanovich Lobachevsky Institute of Socialist Mathematics") - where, on the lax and easy grading philosophy of the twin Institutes, 1/5 is "epic fail", 2/5 is "failure not so disastrous as to be epic", 3/5 is "mediocre pass", 4/5 is "good", and 5/5 is "excellent"): 3/5. Justification: Kmo had time to develop the necessary points to some reasonable length, while lacking the time and ability to eliminate linguistic errors in the Estonian version, and also while lacking the skill for developing his points with the thoroughness appropriate to professional journalism. 


Variandikroonika: - Revision history:

Kõik kalendrip
äevad-kellaajad variandikroonikas on ära toodud UTC-s. UTC, ehk "Maailmakell", on vana GMT-i, ehk "Greenwich Mean Time"-i, täpsustus. Tarvitusel on ISO ettekirjutatud YYYYMMDDThhmmZ ajastembi formaat (kusjuures YYYY on UTC aasta, MM UTC kuu, DD UTC kuupäev, hh UTC tunniarv, mm UTC minutiarv). UTC praegu jookseb Toronto tsiviilkellast 5 tundi ette, Tallinna tsiviilkellast 2 tundi taga. - All times in these blog "revision histories" are stated in UTC (Universal Coordinated Time/ Temps Universel Coordoné,  a precisification of the old GMT, or "Greenwich Mean Time"), in the ISO-prescribed YYYYMMDDThhmmZ timestamping format. UTC currently leads Toronto civil time by 5 hours and currently lags Tallinn civil time by 2 hours.
 • 20180221T0110Z/variant 3.0.0: Kmo pani serverile korralikult lihvitud pala, täielikkudes lausetes. Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protokollimata variandid 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, ... . - Kmo uploaded a duly polished piece, in full sentences. He reserved the right to make tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, ... .
 • 20180220T2040Z/variant 2.0.0: Kmo pani servile detailse kondikava. Ta lootis järgmise 3 tunni jooksul panna serverile korralikult lihvitud pala, täielikkudes lausetes. - Kmo put a finegrained  outline onto the server. He hoped over the coming 3 hours to put a correctly polished essay onto the server, in full sentences.
 • 20180220T1750Z/variant 1.0.0: Kmo, juba hilinedes 12 tunni võrra, leidis aega vaid jämeda kondikava laadimiseks. Ta lootis hiljem sama päeva jooksul serverile laadida detailne kondikava, ja veel hiljem sama päeva jooksul sinna laadida korralikult lihvitud pala, täielikkudes lausetes. - Kmo, already running about 12 hours late, had time to upload just a coarsegrained outline. He hoped later in the day to upload a finegrained outline, and still later in the day to upload a duly polished full-sentences piece.
[HOIATAV TEAVE: Tunduvalt vigane bloggeri-nimeline serveri tarkvara on viimaste kuude jooksul näidanud kalduvusi paigutada soovimatut valgevahet niimõnesse siia laaditud esseesse. Kui tundub, et ekraan lõpeb tühja ruumiga, tuleb veel allapoole liikuda, hiire abil. Essee lõpp ei ole käes enne, kui esineb tavaline bloggeri sõnum "Posted by Toomas (Tom) Karmo at". - Bloggeri tarkvara on ka näidanud kalduvusi, vähemalt kui rakendatud minu varema, aegunud, veebi esseedekirjutamise brauseri kaudu, toota HTML-i, mida eri allalaadivad brauserid formaadivad erinevatel viisidel. Mõned allalaadivad brauserid on võimalikult vahest mitte korralikult sisse lugenud kõik need "Cascading Style Sheets'e" (CSS-e), mis igas tavalises veebibrausers juhivad lehekülje servade, kõrvalparagrahvide jms. paigutamist. Kui Te oletate, et Teie kasutuselevõetud brauseris esineb CSS-e probleeme, olge kannatlikud: tõenäone on, et ehkki osa sisust on paigutatud mõnda veidrasse kohta (näiteks, brauseri alumise serva vastu, kui ta pidanuks minema parema serva vastu), siiski kõik serveri sisu on lükatud Teie brauserisse ühte või teisse kätteleitavasse paika. - Viimaseks, on võimalik et on bloggeri iseärasusi-eksitusi, väljaspool minu kontrolli, tähtede suuruse määramises, ridade vahemaa määramises või trükiploki parema serva õgvendamisstiili määramises. - Kes soovib aidata sääraste veebivigade parandamisega, või kes soovib ka teisigi tehnilisi nõuandeid pakkuda, võiks julgesti mulle kirjutada aadressil Toomas.Karmo@gmail.com. - CAUTION: A bug in the blogger server-side software has in some past months shown a propensity to insert inappropriate whitespace at some points in some of my posted essays. If a screen seems to end in empty space, keep scrolling down. The end of the posting is not reached until the usual blogger "Posted by Toomas (Tom) Karmo at" appears. - The blogger software has also shown a propensity, at any rate when coupled with my erstwhile, out-of-date, Web-authoring uploading browser, to generate HTML that gets formatted in different ways on different downloading browsers. Some downloading browsers have sometimes perhaps not correctly read in the entirety of the "Cascading Style Sheets" (CSS) which on all ordinary Web servers control the browser placement of margins, sidebars, and the like. If you suspect CSS problems in your particular browser, be patient: it is probable that while some content has been shoved into some odd place (for instance, down to the bottom of your browser, where it ought to appear in the right-hand margin), all the server content has been pushed down into your browser in some place or other. - Finally, there may be blogger vagaries, outside my control, in font sizing or interlinear spacing or right-margin justification. - Anyone inclined to help with trouble-shooting, or to offer other kinds of technical advice, is welcome to write me via Toomas.Karmo@gmail.com.]

Eelseisval nädalalõpul tuleb Vabariigi sajandijuubel. Käesdoleval nädalal tuleks juubelit pisut ka siinsamas blogspotis pühitseda, alustades pildimaterjaliga (mida lugeja saab ka hiireklõpsuga suurendada): - On this coming weekend is the hundredth anniversary of the Estonian republic. It would be appropriate to celebrate the event a little this week right here on blogspot, starting with a graphic (which the reader can enlarge with a mouse click): 


Materjalide allikad, vastupäeva, alates ülemisest paremapoolsest nurgast: https://en.wikipedia.org/wiki/Stenbock_House vms; võimalikult https://viagenzinhahein.wordpress.com/2014/08/09/tallinn-uma-capital-de-conto-de-fadas/; materjal YouTube'i tarbijalt "Andrus Est", laaditud 2009-08-01, pealkirjal "Eesti Lipp" (eriti hea kooritõlgendus samateemalisest isamaalikust laulust), minu oma praeguses Interneti piirkonnas https://www.youtube.com/watch?v=QqShI-A0yCM; https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_vapphttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Estonian_flags. - Provenance of materials, anticlockwise, from upper right-hand corner: https://en.wikipedia.org/wiki/Stenbock_House or similar; (possibly) https://viagenzinhahein.wordpress.com/2014/08/09/tallinn-uma-capital-de-conto-de-fadas/; upload of YouTube user "Andrus Est", from 2009-08-01, under title "Eesti Lipp" ["Estonian Flag"], (an especially good choral rendition of the well-known patriotic song of the same approximate title, in my own present corner of the Internet under URL https://www.youtube.com/watch?v=QqShI-A0yCM); https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Estonian_flags


Esiteks minu pakutud pildimaterjalis tulevad  mõned klišeed, mõeldud eeskätt välismaalastele (kes seda pala loevad minu oma ingliskeelses tõlkes, siinjuures) - Stenbocki maja Toompeal, Pikk Hermann, riigilipp (siin realiseeritud kui loodusfoto, talvisest metsast taeva taustal) ja Vabariigi vapp. - The offered graphic material starts off with some clichés, intended first and foremost for readers abroad, who will be reading this present blog posting in my own English translation - Stenbock House on the Toompea heights, Pikk Hermann, the national flag, and the heraldic arms of the Republic. 

[NOTE ADDED: Some or most or all of the towers in Tallinn's surviving mediaeval Hanseatic defences have names. "Pikk Hermann", in English "Tall Hermann", is the traditional emblem of Estonian aspirations to continuity in government. Pikk Hermann was present in pewter miniature, or perhaps even in sterling silver miniature, on many a diaspora bookcase or sitting-room table during the Cold War. It was usual to have on the family's miniature Pikk Hermann a tiny cloth rendering of the national tricolour, as shown here both in the Stenbock House photo itself (flying from the vertical standard at the gable) and as realized, through due photographic composition, in a winter woodland scene (at the lower left-hand corner of my screenshot). Diaspora families remembered how the tricolour got suppressed in the Soviet and Nazi occupations - flying, however, briefly from Tall Hermann in the chaos of 1944 September, when the Republic came momentarily under the administration of Prime Minister Otto Tief, as appointed by the then acting President, Prof. Jüri Uluots. (Some details on this juridically significant episode can be had from https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Tief. This article correctly points out how the brief raising of the tricolour, under Prime Minister Tief (and, I would add, its subsequent forced lowering) disproves Soviet claims that the 1944 Red invasion constituted a straightforward transfer of Nazi power to the USSR. The national tricolour also appeared from time to time, in defiance of the police, under the 1944-through-1991 occupation, from this or that convenient tree or gable, to local delight. - A rather distinctive symbol of post-Occupation Estonia is the eighteenth-century Stenbock House, here shown in the appropriate sunshine against the appropriate stormcloud backdrop. Stenbock, at a modest walk's remove from Tall Hermann, has in post-Occupation times become Estonia's functional equivalent of Number Ten Downing Street, being now the venue for Cabinet meetings or similar deliberations.]

Klišeede kõrvale ma pakun veel 1919.a. ettepandud, kuid lõppude lõpuks Riigikogus tagasilükatud, riigilipu kavandi. Selle kavandi juures, või siis jälle tema lähedaste variantide juures, keerleb omajagu poleemikat. - In addition to the clichés, I offer the State flag design proposed in 1919, but in the end turned down by Parliament. Around this design, or again around some of its close variants, swirls polemic and debate.

Põhiline küsimus on järgmine: kuivõrd kuulub Eesti Põhjamaade perre - või, seda sõnastades meie tänapäevases rahvusvahelises suhtlemiskeeles, meie praeguses nii-öelda ladina keeles, To what extent does Estonia belong to the Nordic family of nations? - The fundamental question is the following: Kuivõrd kuulub Eesti Põhjamaade perre - or, expressing this in our current language of international discourse, in our current so-to-speak Latin, To what extent does Estonia belong to the Nordic family of nations? 

1919.a. lipukavand on ilmselt põhjamaine, tarvitades küll 1881.a. valitud rahvusvärve, kuid selle sama risti kujundusega, mida me praegu leiame Islandi-Taani-Norra-Rootsi-Soome riigilippudelt. Kas rahva praegused sihid - rahva püüdlused, tema kultuurilised-poliitilised aated - on küllaldaselt kajastatud olemasolevas kolmetriibulises trikolooris? Või kas eestlaste oletatav Põhjamaine olemus nõuaks nüüd pigem 1919.a. lipu kasutuselevõtmist (või selle kavandi mõne lähedase, tavaks kujunenud Põhjamaade ristiga varustatud, variandi)? - The 1919 proposal is clearly Nordic in spirit, using indeed the national colours selected back in 1881, but displaying that same Nordic cross which we nowadays find on the flags of Iceland, Denmark, Norway, Sweden, and Finland. Are the current national objectives - the national aspirations, the national cultural-political ideals - adequately reflected in the current striped tricolour? Or does the putative Nordicity of Estonians now require, instead, the flag proposed in 1919 (or some close variant thereon, with the cross that has as a matter of established convention come to characterise Nordic states)? 

Poleemika raames ma ei julge palju kirjutada, ehkki ise ma olen kindlameelselt 1919. kavandi pooldajate leeris. Targemad pead on küsimust sõelunud, järgmistel lehekülgedel: - I do not dare to write much in the context of this debate, even though I am myself firmly in the camp of those who support the 1919 proposal. Wiser heads have sifted the topic, on the following pages: 

Igaüks uurigu ise! - All will have to ponder this on their own. 

Ma lõpetaksin vaid pragmaatilise ettepanekuga. Suurte asjade otsustajaks peab olema rahvas ise, mitte Toompea. Töö mingu siis lihtsate isikute kätte (nagu seda olete Teie, Lahke Lugeja; või siis jälle nagu seda olen mina ise, või siis jälle nagu seda on meie semud-üleaedsed-tuttavad-kolleegid). Las me kõik ise katsetame, aastate ja aastakümnete jooksul. Alevite, klubide, perekonnasuvilate tasemel võib õnne proovida 1919.a. kavandi heiskamisega (või selle mõne samuti Põhjamaade ristinäitava  lähedase variandiga), ühe või teise või kolmanda väikese grupeeringu algatusel ja nimel. Selline katsetamine ei saa ju seadusevastane olla. Kui asi ei ärata huvi Vabariigi laiemates ringides, on vähemalt katse läbi viidud, ja seega rahva tegelik suhtumine mõnel määral uuritud. Kui ühiskondlik huvi peaks aga kasvama, siis võiks lipu-uuendamise küsimust uuesti päevakorda võtta, kasvõi Vabariigi 150. või 200. juubeli eel. - I would finish simply with a pragmatic proposal. Decisions on major points have to lie with the nation at large, not with the government on the summit of Toompea. Let the work, then, pass into the hands of common people (such as you, the Gentle Reader; or again me; or again our pals-neighbours-acquaintances-colleagues). Let us all conduct our little experiments, over the coming years and decades. We can try out the effect of flying the 1919 design (or some variant on it, featuring the Nordic cross) at the humble level of hamlet, club, or summer cottage, under the initiative and authority of one or another little grouping. Such experiments cannot be contrary to law. If the proceedings fail to arouse interest in wider circles within the nation, at least the experiment will have been tried, with the actual public attitude to some extent explored. If, on the other hand, national interest appears piqued, then the question of a flag change can be put onto the agenda once again, say in advance of the 150th or 200th anniversay of the Republic. 


[Siin praeguse blogspoti pala lõpp. -
This is the end of the present
blogspot posting.]Toomas Karmo: The Greek Interlinear NT and Mark's Anointing Narrative

Quality assessment:

On the 5-point scale current in Estonia, and surely in nearby nations, and familiar to observers of the academic arrangements of the late, unlamented, Union of Soviet Socialist Republics (applying the easy and lax standards Kmo deploys in his grubby imaginary "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimeline sangarliku raadio instituut" (the "Alexandr Stepanovitch Popov Institute of Heroic Radio") and his  grubby imaginary "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevski nimeline sotsalitsliku matemaatika instituut" (the "Nicolai Ivanovich Lobachevsky Institute of Socialist Mathematics") - where, on the lax and easy grading philosophy of the twin Institutes, 1/5 is "epic fail", 2/5 is "failure not so disastrous as to be epic", 3/5 is "mediocre pass", 4/5 is "good", and 5/5 is "excellent"): 3/5. Justification: Kmo was able to be post a reasonable set of thoughts, but within a frame of reference narrower than in those of his postings which are graded at 4/5 or 5/5.

 
Revision history:
 
All times in these blog "revision histories" are stated in UTC (Universal Coordinated Time/ Temps Universel Coordoné,  a precisification of the old GMT, or "Greenwich Mean Time"), in the ISO-prescribed YYYYMMDDThhmmZ timestamping format. UTC currently leads Toronto civil time by 5 hours and currently lags Tallinn civil time by 2 hours. 
  
 • 20180221T0045Z/version 3.0.0: Kmo finished converting his fine-grained outline into coherent full-sentences prose. He reserved the right to make tiny, nonsubstantive, purely cosrmetic, tweaks over the coming 48 hours, as here-undocumented version 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, ... .
 • 20180220T2235Z/version 2.0.0: Kmo uploaded a fine-grained outline. He hoped to finish converting this into coherent full-sentences prose, through a series of incremental uploads, over the coming 3 hours.
 • 20180220T1742Z/version 1.0.0: Kmo, already running around 12 hours late, had time to upload just a coarsegrained outline. He hoped to updgrade this later in the day into a finegrained outline, and still later in the day into polished full-sentences prose.
[CAUTION: A bug in the blogger server-side software has in some past months shown a propensity to insert inappropriate whitespace at some points in some of my posted essays. If a screen seems to end in empty space, keep scrolling down. The end of the posting is not reached until the usual blogger "Posted by Toomas (Tom) Karmo at" appears. - The blogger software has also shown a propensity, at any rate when coupled with my erstwhile, out-of-date, Web-authoring uploading browser, to generate HTML that gets formatted in different ways on different downloading browsers. Some downloading browsers have sometimes perhaps not correctly read in the entirety of the "Cascading Style Sheets" (CSS) which on all ordinary Web servers control the browser placement of margins, sidebars, and the like. If you suspect CSS problems in your particular browser, be patient: it is probable that while some content has been shoved into some odd place (for instance, down to the bottom of your browser, where it ought to appear in the right-hand margin), all the server content has been pushed down into your browser in some place or other. - Finally, there may be blogger vagaries, outside my control, in font sizing or interlinear spacing or right-margin justification. - Anyone inclined to help with trouble-shooting, or to offer other kinds of technical advice, is welcome to write me via Toomas.Karmo@gmail.com.]

Winter wanes, both here in southern Ontario and "Back Home", in Estonia. If - this seems improbable - the Ontario sugar maples have not yet started their vernal run of sap, then they must be about to start. Everywhere, at any rate, is the feeling of a change in season, as celebrated by Québecois artist Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté (1869-1937):


And with the running of the sap comes Lent.

****

Here in Ontario, the Church is supporting us, its lay parishioners, in various ways. It was good upon walking into St Patrick's in downtown Toronto, on Ash Wednesday, to see the hanging ceiling lamps modified - I imagine with glass or plastic filters - to a correctly penitential purple in the upward portion of their beams. And I was glad to see my "Local", Mary Queen of the World in Richmond Hill, launching a programme last Sunday whereby in exchange for a penitential-purple carrier bag, we support the York Region food-bank system. Under this scheme, we are to bring tins to Mary Queen of the World, with our requested personal total Food Bank donation over Lent comprising one tin for each of the 40 canonical days.

****

In all this atmosphere of communal hunkering-down and communal concentration, I am fortunate to have a black booklet, formally The Little Black Book, of "Six-minute reflections on the Passion according to Mark". This slim offering (on sale recently at Mary Immaculate in Richmond Hill for 5.00 CAD) is published under the auspices of the Diocese of Saginaw, in the northern USA. Interested readers of this present blog can find some relevant Saginaw Web outreach at www.littlebooks.org. Having already used the 2017 version (based, to be sure, on a different Gospel in the three-year liturgical cycle), I can already vouch for clarity and theological soundness.

****

This year's Little Black Book urges meditation on the following Markan passages for the Lent-opening Thursday, Friday, and Saturday which are, respectively, 2018-02-15, 2018-02-16, and 2018-02-17:

When Jesus was at Bethany reclining at table in the house of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of perfumed oil, costly genuine spikenard. She broke the alabaster jar and poured it on his head.

                                                                *

There were some who were indignant. "Why has there been this waste of perfumed oil? It could have been sold for more than 300 days' wages and the money given to the poor." They were infuriated with her.

                                                                *

Jesus said, "Let her alone. Why do you make trouble for her? She has done a good thing for me. The poor you will always have with you, and whenever you wish you can do good to them, but you will not always have me. She has done what she could. She has anticipated anointing my body for burial. Amen, I say to you, wherever the gospel is proclaimed to the whole world, what she has done will be told in memory of her. 


****

Spikenard, The Little Black Book helpfully explains, is distilled from the rhizomes of a plant growing in the Himalayas. The exotic provenance, at the far end of the merchants' slow caravan routes, would account for the extraordinary financial value put by the recounted hostile critics upon Our Lord's anointing.

A further hasty check of commentaries reveals that the anointer's product-of-choice got packaged up, as a standard practice in the luxury trade, in small alabaster vials. Each individual vial was meant to be broken and used up in one single application.

It was of course standard procedure at a banquet in Our Lord's own Jewish community to anoint the head of the guest of honour.

****

A phrase from Mark's narrative, translated in The Little Black Book as "she has done what she could", is suggestive. In the original, it reads ho eschen epoiesen (ὃ  ἔσχεν  ἐποίησεν). I see from my 1993 Brown-Comfort-Douglas Greek interlinear NT that this means "she has done what she had". The second verb is a past tense of echo (ἔχω), with nuances and shades of meaning fully explicated in a display reachable via a short chain of hyperlinks from http://www.greekbible.com/index.php:

1) to have, i.e. to hold  1a) to have (hold) in the hand, in the sense of wearing, to have  (hold) possession of the mind (refers to alarm, agitating  emotions, etc.), to hold fast keep, to have or comprise or  involve, to regard or consider or hold as  2) to have i.e. own, possess  2a) external things such as pertain to property or riches or  furniture or utensils or goods or food etc.  2b) used of those joined to any one by the bonds of natural blood  or marriage or friendship or duty or law etc, of attendance or  companionship  3) to hold one's self or find one's self so and so, to be in such or  such a condition  4) to hold one's self to a thing, to lay hold of a thing, to adhere  or cling to  4a) to be closely joined to a person or a thing

So Our Lord's idea is that this bold woman did "what she had it in her to do". The English translation chosen for The Little Black Book cannot be faulted as inaccurate. And yet the Greek is more vivid. Here appears a woman who (surely) cannot have had rabbinical, in other words Hebrew-as-distinct-from-merely-Aramaic, and textual-as-distinct-from-merely-verbal, learning "in her". Further, she might perhaps not have "had in her" that special charism of concern for the poor which marks various NT women (and in the modern history of Christianity, again marks various women - to take two examples, in Imperial Russia, interwar New York, and postwar Ontario, the Madonna House foundress Ekaterina Fyodorovna Kolyschkine de Hueck Doherty (Екатерина Фёдоровна Колышкина; 1896-1985); and in New York again, "Katya's" close associate, and Catholic thinker Peter Maurin's disciple, the Catholic Worker co-foundress Dorothy Day (1897-1980)). But what this bold woman "had in her", says Our Lord, "she did".

****

Many are these days scolded for their innate limitations, in other words for not having the right things in them.

I used to be mildly annoyed with Pope JP2, admittedly of happy memory, and now canonized, for his cold, glittering, Slavic theatricality. (This I saw with my own eyes, at very close quarters indeed, when the Popemobile cruised right past my front-rows seat in the big National Stadium in 1980s Singapore. As I clearly saw it, JP2 was wooing his crowd, in the way a gesticulating Juan Peron also might.) Added to this was my dismay at his aloofness toward (surely legitimate) South or Central American Catholic social-justice aspirations.

I used, again, to be more than a little upset with Benedict XVI, for his failure to grasp elementary pastoral realities. He was inept enough to let himself be welcomed, in the USA, by a choir singing the Battle Hymn of the Republic. Somewhere in the ranks of YouTube commentators, I have seen even an American military veteran explaining that this seems in some way inappropriate. And at one point someone is said to have asked Benedict, "Holy Father [I think at that point it was 'Holy Father', and not, as for a mere cardinal, 'Your Most Reverend Eminence'], have you met any homosexuals?" To this he is said to have answered something to the following sad effect: "Yes, I did once, actually. It was in Berlin. I was watching a protest demonstration." - Well, the story would have to be checked, and my own quick foray into Google has not succeeded in corroborating it. But it does seem to fit some of what else we know of this unhappily professorial figure, so cut off from the realities of ordinary life.,

I used, as I say, to be more than a little upset with Benedict XVI. Since 2013, however, the courage and humility of his resignation have forced my reassessment. Further, I do have to admit to have being spellbound by the personal warmth of Benedict's Deus caritas est (as read in English, to be sure; nevertheless, I did read it pretty much when it came out, well before his so-unexpected resignation).

My big heroes among recent Popes are John XXIII and Francis. It is noteworthy, and perhaps inspiring of some special confidence in Francis, that Francis is now being so roundly berated in some Church circles. (Our Lord was Himself berated, most notably by those religious professionals who paraded their credentials of theological orthodoxy while imposing burdens both on the financially poor and on the publicly sinful.)

Other people will have their own heroes. But no matter where we may stand on controversies within our current Church, we can nevertheless all agree, following Our Lord, that unless special Grace intervenes, people at best do only what it is "in them" to do. Human nature being what it is, it is asking too much to have John Paul II speak words of comfort in the style of Francis to the radical priests of Central America, or of Benedict XVI to ask in the manner of Francis "Who am I to judge?" - or, again, of Francis to achieve the steely concentrated concern for doctrinal clarity that characterized the pontificates of JP2 and Benedict XVI. People have to be taken as they are, not as we might imagine them to become under miracles of Grace.

****

I hope in drawing the just-drawn moral  to be offering some comfort also, in this holy penitential season, to my presumed (and lately industriously downloading?) case officers in FSB or SVR. Miracles, although not unknown, can hardly be demanded. In particular, we have no right to demand them, in our easy Western presumption, in the case of such a troubled jurisdiction as Russia.

One thing, though, we can urge on our eastern neighbours. They, along with the modern Greeks and Greece's modern Balkan neighbours, seem charged by the Heavens with conserving the charism of Byzantium. They have to do it even in the teeth of the so legalistic, so over-thinking, so emotionally impoverished, West. Let Russia seek to understand the West - Latin as a school subject constitutes one window (as I argued last week), the cultures of those easy tourist destinations which are Finland and Estonia another - without aping its vices. Let the Russians above all immerse themselves in their own scholarly and theological tradition, with its Byzantine roots, working as occasion may permit even from the New Testament Greek.


[This is the end of the current blog posting.] _